Velours gordijnen binnen 48 uur op maat geleverd!

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Gematex.nl hierna te noemen  “Verkoper”

Artikel 1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Verkoper: Gematex.nl

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten(gordijnen) of het verrichten van werkzaamheden (gordijnen maken).

Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten. 

Artikel 2. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Verkoper gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen:

Alle offertes (gordijnen maken) en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte (gordijnen maken) een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte (gordijnen maken) of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Verkoper kan niet aan zijn offertes (gordijnen maken) of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes (gordijnen maken) gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4. Prijs/Verzend kosten: 

De prijzen van alle producten (inclusief gordijnen maken) die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW). 

Bij levering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen kosten in rekening gebracht.

De prijzen van goederen die in deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Voor het verzendklaar maken, controleren en transporteren betaalt u een bijdrage afhankelijk van het gewicht van het bestelde artikel. Bij uitzonderingsgevallen boven 30  kg moeten wij een hoger bedrag in rekening brengen. Het betreffende bedrag wordt dan aan u medegedeeld. Voor verzending worden alle producten met zorg ingepakt en nagekeken op productiefouten en schade.

Artikel 5. Betaling en garantie:

Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden per overmaking op onze bankrekening.  Zodra het bedrag bij Gematex is ontvangen gaan wij over tot levering. Garantie en klachten: worden slechts in behandeling genomen met het bewijs van aflevering en orderbevestiging. Natuurlijke werking van de gebruikte stoffen, zoals krimp en verkleuring en structuurverschillen bij natuurlijke materialen vallen niet onder de garantie bepaling. Echter voor verzending worden alle producten met zorg ingepakt en nagekeken op productiefouten en schade.

Artikel 6. Levering:

Levering vindt alleen plaats op fysieke adressen.  Gematex levert derhalve haar producten niet uit op een postbus.

De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding of annulering. 

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. 

Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt (zoals de langere levertijd van stoffen), of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Verkoper moverende redenen te weigeren. 

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens

Kopers zijn verplicht  Gematex van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Gematex geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst opgegeven adres, en is Gematex niet aansprakelijk indien de bestelling niet op het goede adres wordt bezorgd.

Artikel 7. Herroeping: 

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 

Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst aan Verkoper te retourneren, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gesneden.  Maatwerk valt buiten dit recht te noemen: versneden stoffen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking, zijnde een volle rol ) onbeschadigd  en ongebruikt is. Voorts zijn de kosten voor het retour sturen van het geleverde voor rekening van de koper. Ook aan Verkoper doorberekende kosten, als gevolg van door afnemer gedane betalingen die samen hangen met het geretourneerde product(en), zijn voor rekening van afnemer.

Na het ontvangen van het geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door de koper te kiezen rekeningnummer.

Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan Verkoper te worden medegedeeld.

De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door Verkoper wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald. 

Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan is Verkoper nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud:

Eigendom van producten (gordijnen, gordijnen maken service) gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Verkoper is verschuldigd volledig heeft voldaan. 

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 10. Communicatie:

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie en tussen koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk. 

Artikel 11. Overmacht:

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding. 

Artikel 12. Conformiteit:

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Verkoper daarvan binnen 1 kalenderweek schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. 

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Met uitzondering van producten die op  bestelling zijn gesneden.  Maatwerk valt buiten dit recht te noemen: versneden stoffen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product  (in originele verpakking, zijnde een volle rol ) onbeschadigd  en ongebruikt is. 

Artikel 13 Afname, transport, lossing:

Verkoper heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer het zaken zelf (doet) afhalen bij Gematex. Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan koper te leveren zaken bij Verkoper gereed staan ter afname en Verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper, binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.

Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Verkoper geschiedt, is koper verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.

Niet-nakoming door koper van een verplichting genoemd in een van de vorige twee leden geeft Verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan koper in rekening te brengen zonder dat koper het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

Artikel 14. Toepasselijk recht:

Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Gematex.nl
Marknesse, 2019

 Direct contact?

0527-205541
06 - 1677 49 86


Gematex
Steenwijkerdwarsweg 13
8316RD Marknesse
Tel: 0527-205541
Mob: 06 - 1677 4986
Email: info@gematex.nl